Thống kê
Hôm nay : 7
Tháng 10 : 955
Năm 2021 : 22.208
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hướng dẫn công tác PBGDPL Quý IV/2020 và hưởng ứng Ngày Pháp luật 09/11/2020

UBND HUYỆN ĐỨC THỌ

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 467/PGDĐT

V/v hướng dẫn công tác PBGDPL Quý IV/2020 và hưởng ứng Ngày Pháp luật 09/11/2020

 Đức Thọ, ngày 06  tháng 10 năm 2020

 

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường MN, TH, THCS trong toàn huyện

 

          Thực hiện Công văn số 1836/SGDĐT-CTTT ngày 05/10/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật quý IV/2020 và hưởng ứng Ngày Pháp luật 09/11/2020, Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các trường thực hiện những nội dung như sau:

I. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật quý IV/2020

1. Các nhà trường kiện toàn Ban/Hội đồng phổ biến GDPL của trường năm học 2020-2021; xây dựng kế hoạch thực hiện và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên.

2. Thực hiện mô hình phổ biến giáo dục pháp luật qua các phần mềm trực tuyến giữa nhà trường với học sinh và có sự tham gia của cha mẹ học sinh, tập trung vào các nội dung tuyên truyền pháp luật về ATGT, phòng chống tệ nạn xã hội, cam kết thực hiện nội quy, điều lệ nhà trường. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch công tác PBGDPL năm 2020, các văn bản hướng dẫn PBGDPL theo quý của Phòng GD&ĐT; Triển khai có hiệu quả các hoạt động PBGDPL thông qua các hoạt động ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khóa trong nhà trường.

3. Bám sát hướng dẫn của tỉnh tại Công văn số 783/HĐ-TGV nói trên để thực hiện, tập trung vào 04 nội dung:

3.1. Đối với cán bộ, công chức, viên chức: Các Nghị định của Chính phủ: Số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; Số 104/2020/NĐ-CP ngày 04/09/2020 sửa đổi, bổ sung Nghị định số 53/2015/NĐ-CP ngày 29/5/2015 của Chính phủ quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức; Số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập; Số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức; Số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. Thông tư số 03/2020/TT-BNV ngày 21/07/2020 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết về thẩm quyền, trình tự, thủ tục, biện pháp bảo vệ vị trí công tác của người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức…

3.2. Đối với công tác phổ biến giáo dục trong Nhà trường: Các Nghị định của Chính phủ: Số 84/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục;  Số 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non; Số 110/2020/NĐ-CP ngày 15/9/2020 quy định chế độ khen thưởng đối với học sinh, sinh viên, học viên đoạt giải trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế; Số 116/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm. Các Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Số 21/2020/TT-BGDĐT ngày 31/7/2020 hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục; Số 24/2020/TT-BGDĐT ngày 25/8/2020 quy định việc sử dụng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục trong các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo; Số 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông; Số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học. Nghị quyết số 222/2020/NQ-HĐND ngày 08/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định cơ chế thu và sử dụng mức thu dịch vụ tuyển sinh các cấp học trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Ngoài ra, đối với học sinh trong nhà trường tiếp tục tuyên truyền Thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT ngày 12/4/2019 Quy định Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên; Luật An ninh mạng; pháp luật về phòng chống ma túy, phòng chống tác hại của rượu, bia; an toàn giao thông; phòng chống xâm hại trẻ em; Nội dung Công văn số 3816/BGDĐT- GDCTHSSV ngày 29/9/2020 về Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản,….cũng như  các văn bản pháp luật khác có liên quan.

3.3. Các văn bản của UBND tỉnh: Quyết định số 37/2019/QĐ-UBND ngày 06/6/2019 về việc ban hành Quy định về quy trình tổ chức huy động, quản lý và sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện của nhân dân; Công văn 5027/UBND-VX ngày 26/8/2019 Hướng dẫn vận động, tiếp nhận, quản lý, sử dụng các khoản tài trợ cho cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Các văn bản QPPL quy định về hoạt động giáo dục kỹ năng sống,…

3.4. Bổ sung tài liệu giới thiệu các Luật mới có hiệu lực cho “Tủ sách pháp luật”; tiếp tục tổ chức các diễn đàn; thi tìm hiểu, hoạt động ngoại khóa tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho giáo viên và học sinh.

II. Tổ chức hoạt động hưởng ứng “Ngày pháp luật 09/11”

1. Các nhà trường treo khẩu hiệu/chạy khẩu hiệu LED; lên bảng tin tuyên truyền, hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 09/11.

2. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày Pháp luật” thường xuyên, liên tục trong cả năm học, trong đó tập trung cao điểm từ ngày 10/10-10/11/2020.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở trong toàn huyện thực hiện.

2. Các nhà trường tổ chức hoạt động phổ biến GDPL thiết thực, hiệu quả. Hiệu trưởng chịu trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể các nội dung tuyên truyền PBGDPL và hưởng ứng ngày Pháp luật trong nhà trường.

2. Các đơn vị lưu trữ hồ sơ, tài liệu minh chứng phục vụ kiểm tra, đánh giá của cấp trên. Báo cáo số liệu về Phòng GD&ĐT bằng bảng tính online Google sheet (đã gửi cho các nhà trường).

 

Yêu cầu các nhà trường triển khai thực hiện nghiêm túc./.

(Phòng gửi kèm văn bản 783/HD-TGV)

 

 Nơi nhận:                                                                  

- Như kính gửi;

- Sở GD&ĐT (để báo cáo);

- Phòng Tư pháp(để P/h)

- Lãnh đạo, CV Phòng;

- Lưu: VT.

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

Nguyễn Thế Việt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan